Ceník půjčovného


Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

 

1 den 1 týden 1. měsíc
TB210R 1.2tuny 1 700 Kč 6 000 Kč 22 000 Kč
TB215R 1.7 tuny 2 000 Kč 8 000 Kč 30 000 Kč
TB216 1.8 tuny 2 300 Kč 8 000 Kč 30 000 Kč
TB235 3.5 tuny 3 200 Kč 12 000 Kč 42 000 Kč
TB250 4.8 tun 3 600 Kč 14 000 Kč 50 000 Kč
Zemní vrták 235/350mm (k TB235 nebo TB250) 1300 Kč 5000 Kč 25 000 Kč
Kladivo HUPPI 102 (k TB235 nebo TB250) 1 100 Kč 4 500 Kč 20 000 Kč
Převoz vozidlem MAN 40Kč/km
Převoz vozidlem TATRA + podvalník 70Kč/km
Pěch ATR68C 68Kg 750 Kč 4 500 Kč 15 000 Kč
Deska APF2050 90Kg 650 Kč 3 900 Kč 12 000 Kč
Deska APR3050 200Kg 950 Kč 5 700 Kč 19 000 Kč
Deska APH6530 520Kg 1 400 Kč 8 000 Kč 28 000 Kč

 

 

*1 den pronájmu = maximálně 8mth (za každou další započatou motohodinu se účtuje příplatek 15 % denního nájmu – na základě záznamu MTH z GPS zařízení).

** V případě, že je stroj vrácen hrubě znečištěn, účtujeme paušální poplatek 1000,- Kč

*** V případě, že je stroj vrácen bez plné nádrže, doplňujeme palivo v ceně 45,-Kč/ litr – cena nafty se může měnit v závislosti na aktuální situaci na trhu.

Kauce je kalkulována tak, aby pokryla předpokládanou dobu nájmu

Všeobecné obchodní podmínky:

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VĚCÍ MOVITÝCH
Šenovská dopravní společnost, spol. s r.o., Těšínská 288, 73934 Šenov, IČO 619 77 888, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12474 (dále jen „Pronajímatel“)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto Obchodní podmínky nájmu věcí movitých (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na všechny smlouvy týkající se pronájmu movitých věcí uzavíraných mezi Pronajímatelem a fyzickými či právnickými osobami jako nájemci (dále jen „Nájemci“).
1.2. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce a jsou nedílnou součástí všech Smluv o pronájmu stroje a příslušenství (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavírána v souladu s ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a účelem Smlouvy je umožnit Nájemci za úhradu krátkodobé nebo střednědobé užívání určité věci nebo souboru věcí (dále jen „Předmět pronájmu“), které je Pronajímatel oprávněn pronajímat na základě pachtu se společností VLW , spol. s r.o. (dále jen „majitel“)
1.3. Samotné znění Smlouvy se použije přednostně před zněním těchto Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky doplňují znění samotné Smlouvy a použijí se zejména v těch oblastech právního vztahu, kde Smlouva postrádá jejich samostatnou úpravu.
1.4. Podpisem předávacího protokolu Nájemce stvrzuje, že se řádně seznámil s obchodními podmínkami a ceníkem Pronajímatele

2. VLASTNICTVÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU
2.1. Majitel zůstává po celou dobu trvání pronájmu vlastníkem Předmětu pronájmu a Nájemce není oprávněn po skončení Smlouvy požadovat vydání či odprodej Předmětu pronájmu.
2.2. Od okamžiku převzetí Předmětu pronájmu ze strany Nájemce do okamžiku jeho vrácení Pronajímateli odpovídá Nájemce v plném rozsahu za stav Předmětu pronájmu a případnou škodu, která bude na Předmětu pronájmu způsobena. Nájemce vždy odpovídá za škodu způsobenou krádeží, zničení či poškození Předmětu pronájmu ze strany třetích osob či jeho ztrátou, neboť k jeho základním povinnostem patří i povinnost řádně zabezpečit předmět pronájmu před těmito riziky.
2.3. Vzniklou škodu je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli v plné výši, která bude určena na základě dohody stran. Nebude-li možné stanovit výši škody dohodou, bude výše škody stanovena znaleckým posudkem či odborným vyjádřením znalce, kterého je v této souvislosti oprávněn určit a zajistit Pronajímatel. Náklady na zpracování znaleckého posudku jdou k tíži Nájemce a bude o ně navýšena faktura určená k náhradě škody.
2.4. Pronajímatel je povinen udržovat Předmět pronájmu po celou dobu trvání smluvní vztahu ve stavu způsobilém řádnému užívání. Nájemce je povinen bezodkladně informovat pronajímatele o vzniklých závadách a škodách na Předmětu pronájmu a strpět omezení užívání v rozsahu nutném pro provedení oprav Předmětu pronájmu. Poruší-li Nájemce tuto povinnost, odpovídá Pronajímateli za škody vzniklé pozdním oznámením závady.
2.5. Pronajímatel je oprávněn požadovat, aby na Předmětu pronájmu bylo umístěno po celou dobu trvání nájmu označení o jeho vlastnickém právu a určit způsob tohoto označení.
2.6. Nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu Pronajímatele Předmět pronájmu dále pronajat či jiným způsobem umožnit užívání třetí osobě (mimo vlastní zaměstnance pro výkon práce pro Nájemce), dále nesmí Předmět nájmu dát do zástavy jinému a disponovat s Předmětem pronájmu způsobem, který by vedl k vyloučení či omezení výlučného vlastnického práva majitele.
2.7. Nájemce je povinen užívat předmět pronájmu způsobem a v rozsahu daném charakterem zařízení,
technickými podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz daného
Předmětu pronájmu. Neodpovídá za obvyklé opotřebení způsobené řádným užíváním předmětu pronájmu.
Pronajímatel je povinen na žádost Nájemce vysvětlit způsob obsluhy a údržby Předmětu pronájmu. V
případě, že Nájemce toto vysvětlení po Pronajímateli nepožaduje, má se zato, že nájemce je s těmito
skutečnostmi řádně srozuměn.
2.8. Nájemce nesmí bez předchozího souhlasu Pronajímatele na Předmětu pronájmu provádět žádné úpravy.
Není rovněž oprávněn požadovat po Pronajímateli náhradu nákladů vynaložených na úpravu Předmětu
pronájmu provedených bez souhlasu Pronajímatele. Pronajímatel je rovněž oprávněn požadovat po
Nájemci odstranění úprav, ke kterým nedal souhlas a uvedení Předmětu pronájmu do původního stavu, a
to na náklady Nájemce.
2.9. Pronajímatel má právo kdykoliv po přechozím oznámení Nájemci zkontrolovat stav a umístění Předmětu
pronájmu. Nájemce se zavazuje, že zástupci Pronajímatele umožní přístup k Předmětu pronájmu.
2.10. Pronajímatel je oprávněn požadovat po Nájemci zaplacení zálohy (kauce) na Nájemné a případné
škody způsobené Nájemcem během užívání Předmětu pronájmu. Výše dohodnuté kauce bude
zaznamenána ve smlouvě. Není – li dohodnuto jinak je kauce splatná při podpisu Smlouvy.
3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, náleží Pronajímateli Nájemné za Předmět pronájmu za každý byť jen
započatý den trvání nájemního vztahu.
3.2. Pronajímatel vystaví po uplynutí sjednané doby nájmu fakturu, ve které vyúčtuje Nájemci nájemné, příp.
odečte poskytnutou kauci. Je – li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou a doba trvání Smlouvy je delší než 15
dnů, je Pronajímatel oprávněn požadovat adekvátní část nájemného za dobu vždy min. 15 dnů a v této
souvislosti je oprávněn vystavit Nájemci fakturu. Dále je Pronajímatel oprávněn vystavit fakturu za
nájemné zvlášť za každý uplynulý kalendářní měsíc vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
4. POJIŠTĚNÍ
4.1. Pronajímatel je oprávněn pojistit předmět pronájmu pro případ jeho poškození nebo zničení v důsledku
havárie, živelné události a pro případ zcizení. Míra spoluúčasti je 50.000,- bez DPH. Toto pojištění se však
nevztahuje na škody způsobené nedodržením technických podmínek a provozních norem ze strany
Nájemce a způsobené manipulací s Předmětem pronájmu neoprávněnými osobami.
4.2. Nájemce je oprávněn na své náklady pojistit se proti nebezpečí škod způsobených provozem Předmětu
pronájmu.
4.3. Nájemce je povinen při vzniku pojistné události neprodleně informovat o pojistné události Pronajímatele a
zabezpečit všechny důkazy a jiné doklady nutné k vymáhání pojistné částky.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Smlouva mezi Pronajímatelem a Nájemcem se uzavírá písemně. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti převzetím Předmětu pronájmu Nájemcem
nebo jím pověřenou osobou na adrese provozovny Pronajímatele, případně předáním Předmětu pronájmu
prvnímu dopravci, který je povinen doručit Předmět pronájmu Nájemci.
5.2. Smlouva zaniká z následujících důvodů:
a) uplynutím sjednané doby pronájmu, byla – li předem dohodnuta ve Smlouvě,
b) vrácením Předmětu pronájmu na adresu provozovny Pronajímatele, nebylo – li dohodnuto předání
Předmětu pronájmu v jiném místě,
c) výpovědí ze strany Pronajímatele, byla – li Smlouva sjednána na dobu neurčitou, a Nájemce je v prodlení s
placením nájemného
5.3. Není – li dohodnuto jinak, je Nájemce povinen vrátit Předmět pronájmu Pronajímateli na adrese jeho
provozovny.
5.4. Dojde – li k výpovědi Smlouvy ze strany Pronajímatele je Pronajímatel oprávněn jednostranně započíst
kauci složenou Nájemcem na nedoplatky nájemného jakož i další plnění, ke kterým byl nájemce povinen.
Pronajímatel má nárok požadovat na Nájemci úhradu nájemného za každý byť jen započatý den, dokud
nedojde k vrácení Předmětu pronájmu Nájemcem na adresu provozovny Pronajímatele.
5.5. Není – li ve Smlouvě dohodnuto jinak, platí pro doručování všech písemností v souladu se Smlouvou nebo
těmito Obchodními podmínkami, že zásilka obsahující písemnost je doručena nejpozději do 10. dne ode
dne jejího odeslání a to i když si ji adresát nevyzvedne.
Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 20. 2. 2019.

Naše stroje